Emancipation Digital Classroom

Sen. Lyman Trumbull (R-IL)

Tijdens de Burgeroorlog slaagden de Republikeinen in het 37e Congres erin om twee belangrijke stukken wetgeving door Capitol Hill te loodsen, die hielpen bij de vrijlating van bepaalde soorten Confederatieslaven. Deze “confiscatie”-wetten zijn sindsdien echter grotendeels in de vergetelheid geraakt, omdat hun invloed op de strijd om de afschaffing van de slavernij werd overweldigd door Lincolns emancipatiebeleid. Desalniettemin bleven deze wetten gedurende de hele oorlog van kracht en vormden zij aantoonbaar de aanleiding tot Lincolns cruciale besluit om slaven per militair decreet te emanciperen vanaf 1 januari 1863.

De Eerste Confiscatiewet (6 augustus 1861) was geen expliciet vrijheidsstatuut, maar gaf functionarissen van het leger van de Unie het recht om alle slaven in dienst van het leger van de Confederatie in beslag te nemen. De vierde sectie van het statuut luidde:

“Dat wanneer hierna, tijdens de huidige opstand tegen de Regering van de Verenigde Staten, enige persoon, die volgens de wet van enige Staat gehouden zou zijn tot arbeid of dienst, door degene aan wie deze arbeid of dienst verschuldigd zou zijn, of door de wettige vertegenwoordiger van deze persoon, geëist of toegestaan zal worden de wapens op te nemen tegen de Verenigde Staten, of geëist of toegestaan zal worden door degene aan wie deze arbeid of dienst verschuldigd zou zijn, of diens wettige vertegenwoordiger, om te werken of te worden tewerkgesteld in of op een fort, marinewerf, dok, wapenkamer, schip, verschansing, of in welke militaire of marinedienst dan ook, tegen de regering en het wettige gezag van de Verenigde Staten, dan, en in elk van deze gevallen, zal de persoon aan wie deze arbeid of dienst verschuldigd zou zijn, zijn aanspraak op deze arbeid verbeuren, niettegenstaande enige wet van de Staat of van de Verenigde Staten die het tegendeel beweert. En wanneer daarna de persoon, die dergelijke arbeid of dienst vordert, zijn vordering zal trachten af te dwingen, zal het een volledig en voldoende antwoord op deze vordering zijn, dat de persoon, wiens dienst of arbeid wordt gevorderd, werkzaam is geweest in vijandige dienst tegen de Regering van de Verenigde Staten, in strijd met de bepalingen van deze wet.”

Hoewel de Eerste Confiscatiewet geen expliciet vrijheidsstatuut was, door niet te trachten de wettelijke status van de “verbeurdverklaarde” slaven te definiëren, noch door volledig in te gaan op de zorgen van de zogenaamde contrabande, had het niettemin het effect dat de verspreiding van de vrijheid vrijwel onmiddellijk toenam door instructies van Secretaris van Oorlog Simon Cameron (8 augustus, 1861) die legerofficieren opdroeg om voortvluchtigen van zowel ontrouwe als trouwe meesters op te vangen en te beschermen, waarbij hij suggereerde dat dit de enige praktische manier was om te werk te gaan en dat het Congres uiteindelijk een manier zou moeten vinden om “trouwe meesters een rechtvaardige compensatie te bieden.”

Cameron’s instructies werden echter niet uniform opgevolgd, en een aantal Unie-officieren ging door met het terugsturen van gevluchte slaven of het ontzeggen van bescherming aan weglopers. In de daaropvolgende maanden veroorzaakte deze situatie herhaaldelijk botsingen tussen Republikeinse politici en bepaalde generaals van de Unie over wat de wet vereiste en wat de militaire noodzaak vereiste. Een opmerkelijke woordenwisseling vond plaats tussen minister van Buitenlandse Zaken William Seward en generaal George B. McClellan in december 1861. Argumenten als deze leidden er uiteindelijk toe dat het Congres een Tweede Confiscatiewet (17 juli 1862) besprak en aannam, die veel verder ging dan de eerste wet door confiscatie te verklaren als straf voor verraad en door geconfedereerde slaven te bestempelen als “krijgsgevangenen” die “voor altijd vrij” moesten zijn. Het Congres breidde ook zijn confiscatiebeleid uit tot alle slaven in dienst van ontrouwe meesters waar dan ook – niet alleen die in dienst van de rebellenlegers of -marines. Het belangrijkste deel van het statuut betreffende emancipatie was Sectie 9:

“Dat alle slaven van personen die hierna in opstand zullen komen tegen de regering van de Verenigde Staten, of die op enigerlei wijze daaraan hulp of steun zullen verlenen, die van zulke personen ontsnappen en hun toevlucht zoeken binnen de linies van het leger; en alle slaven die van deze personen gevangen zijn genomen of door hen zijn gedeserteerd en onder toezicht van de regering van de Verenigde Staten komen; en alle slaven van deze personen die worden aangetroffen op enige plaats die bezet is door rebellenlegers en daarna bezet wordt door de strijdkrachten van de Verenigde Staten, worden beschouwd als krijgsgevangenen, en zullen voor altijd vrij zijn van hun dienstbaarheid, en niet opnieuw als slaven worden gehouden.”

Abraham Lincoln ondertekende het nieuwe confiscatiestatuut op donderdag 17 juli 1862, maar deed dit met tegenzin, ervan overtuigd dat het zowel ongrondwettelijk als onpraktisch was. Eerder die week had hij al een vetobericht opgesteld, maar na enkele onderhandelingen op het laatste moment slaagden de president en het Congres erin een dramatische confrontatie te vermijden. Desalniettemin gaf President Lincoln zijn veto boodschap uit met zijn handtekening (iets dat vandaag de dag een presidentiële ondertekeningsverklaring wordt genoemd) en ging verder met het maken van plannen om het confiscatiebeleid te vervangen door zijn eigen emancipatiebeleid, dat in zijn eerste conceptvorm werd gepresenteerd aan zijn kabinet op dinsdag 22 juli 1862.

Het confiscatiebeleid van het Congres had vele “auteurs” en lokte talloze argumenten uit in de debatten in Huis en Senaat. Geen enkele figuur was echter belangrijker voor de ontwikkeling van het beleid dan senator Lyman Trumbull, een Republikein uit Illinois, die voorzitter was van de Senaatscommissie voor justitie. Onder deze omstandigheden zou hij ook kunnen worden beschouwd als een “Grote Emancipator” uit Illinois. U kunt de congresdebatten over confiscatie online doorbladeren of doorzoeken via “A Century of Lawmaking”, een enorme verzameling congresdocumenten van de Library of Congress.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.