Vad innebär gemensam vårdnad i en skilsmässa i New Jersey?

I min erfarenhet som skilsmässoadvokat i New Jersey framgår det att mindre än 5 % av alla fall av vårdnad om barn i New Jersey resulterar i ensam vårdnad. Faktum är att det är så sällsynt att en förälder får ensam vårdnad att det är ett ämne som sällan diskuteras i detalj när jag träffar en skilsmässoklient från New Jersey. Enkelt uttryckt innebär gemensam vårdnad att båda föräldrarna är ”lika” när det gäller viktiga beslut som rör barnen. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, viktiga medicinska beslut, religion och utbildning (t.ex. samling av college). Varje förälder har lika tillgång till barnets medicinska och akademiska journaler. När samföräldraskapet går smidigt uppstår sällan problem. Men när samföräldraskapet inte går bra blir även de mest grundläggande besluten stora dilemman. Då måste en familjejurist från New Jersey ingripa för att skydda barnen. Låt oss utforska.

Och även om tilldelning av gemensam juridisk vårdnad verkar vara en lösning för domstolarna i många fall där vårdnaden är omtvistad, har det också sina fallgropar. Det är därför det är så viktigt att känna till fördelarna och nackdelarna med att tilldela gemensam juridisk vårdnad. Även om barnen garanterat får en relation till båda föräldrarna är det som vissa inte inser att barnen också kan bli offer i fall där föräldrarna är splittrade i grundläggande frågor. Efter att domstolen avgjorde det banbrytande fallet Beck v. Beck, 86 N.J. 480 (1981), följde omedelbart en mängd konsekvenser. I takt med att fler och fler domar om gemensam juridisk vårdnad beviljades ökade också antalet tvister mellan skilsmässoföräldrarna om frågor som deras barns hälsovård, religion och namnbyten. Låt oss utforska detta.

Hälsovård

Det ledande fallet som rör vilken förälder som ska fatta medicinska beslut för sitt barn ärBrzozowski v. Brzozowski, 265 N.J. Super. 141 (1993). IBrzozowski hade parterna gemensam legal vårdnad om sin åttaåriga dotter. Id. Fadern var dock inte den förälder som bodde i hemmet. När flickan var med sin far cyklade hon och föll av. Det som inte verkade vara en allvarlig skada för flickans far visade sig vara en fraktur på näsan. När mamman tog henne till läkaren rekommenderade läkaren en operation, en tonsillektomi och en adenoidektomi. Id på 142.

När fadern fick reda på vad läkaren hade sagt valde han att söka medicinsk rådgivning från två andra läkare som han själv valde. Båda läkarna, en från New Jersey och en specialist från New York, höll båda med om att flickan inte behövde operationen. När han hörde detta rapporterade fadern nyheten till modern, men hon vägrade att lyssna och insisterade på att dottern skulle genomgå operationen.

Och även om domstolen tittade på Beck v. Beck för att få vägledning, kom den i slutändan fram till att modern borde ha överhanden i situationen. Domstolen förklarade att den skulle ”ge den vårdnadsansvariga föräldern större befogenheter att avgöra frågor i händelse av oenighet mellan föräldrarna trots ett avtal om gemensam juridisk vårdnad”. Id at 147.

Religion

Det ledande fallet med anknytning till vilken förälder som ska bestämma vilken religion barnet ska uppfostras i ärFeldman v. Feldman, 378 N.J. Super. 83 (App. Div. 2005). I Feldman hade parterna gemensam legal vårdnad om sina tre barn. Fadern var dock den boende föräldern vid skilsmässan. Han var jude och modern var katolik. Medan parterna var gifta uppfostrade de sina barn till båda religionerna. Detta fortsatte även efter skilsmässan. Men när tiden gick ville mamman att hennes ex skulle låta det äldsta barnet gå i söndagsskola i kyrkan varje helg.

Ännu en gång tittade domstolen på Beck v. Beck. Men den tittade också på fall som avgjorts före Beck där gemensam laglig vårdnad inte var favoriten. I slutändan ansåg domstolen att fadern borde kunna uppfostra barnen oavsett vilken religion han ville. ”Som den primära vårdnadshavaren hade han rätt att besluta om barnens religiösa uppfostran”. Id.

Namnsändringar

Det ledande fallet som rör vilken förälder som ska besluta om barnets efternamn ska ändras vid en skilsmässa är Emma v. Evans, 215 N.J. 197 (2013). Till skillnad från de två tidigare kategorierna av avgöranden får föräldrar som inte har vårdnadsplikt respekt när de beslutar om barnets efternamn. IEmma fick barnen sin fars namn vid födseln. Föräldrarna skilde sig därefter och tilldelades gemensam rättslig vårdnad, med modern som boförälder.

Snart efter skilsmässan försökte modern ändra barnens efternamn för att införliva sitt flicknamn. Även om andra domstolar tidigare hade ställt sig på den vårdande förälderns sida när det gällde att avgöra om ett barn skulle få sitt namn ändrat, beslutade Emma-domstolen annorlunda. Med hänvisning till Beck ansåg domstolen att ”när föräldrarna har kommit överens om ett namn vid födseln måste den förälder som vill ha en namnändring i en senare tvist bära bevisbördan för att med en övervägande del av bevisen visa att namnändringen ligger i barnets bästa intresse.”

Men även om domstolarna i dag fortfarande ofta beviljar gemensam vårdnad är det viktigt att också komma ihåg att det finns konsekvenser av varje beslut, oavsett hur stort det kan tyckas vara. För mer information om detta omtvistade rättsområde kan du kontakta mitt kontor idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.