Over de Jezuïeten

De Jezuïeten, of de Sociëteit van Jezus, om de officiële titel te gebruiken, zijn voortgekomen uit zes studiegezellen die in de jaren 1530 door Ignatius van Loyola aan de Universiteit van Parijs werden bijeengebracht.

Toen hun oorspronkelijke project om als missionarissen naar Palestina te gaan door de oorlog werd geblokkeerd, stelden zij zich ten dienste van paus Paulus III. Geleidelijk aan zagen zij de noodzaak in van regels en structuren om hun werk en vereniging in het dienen van God voort te zetten en uit te breiden. Zij vormden een religieuze orde, verkozen Loyola tot hun algemene overste, en verkregen pauselijke goedkeuring in 1540.

De middeleeuwse ordes zoals de Benedictijnen, Dominicanen en Franciscanen probeerden het dienstbetoon aan anderen te vermengen met gebed; de Jezuïeten kantelden de balans sterk ten gunste van het helpen van anderen, en streefden ernaar God juist te vinden in een actief dienstbetoon. Toen de Jezuïeten werden opgericht, werd de Katholieke Kerk geconfronteerd met de crisis van de Protestantse Reformatie. Door te trachten zich van Rome los te maken, moedigden de protestanten de hervormingsinspanningen binnen het katholicisme aan. Het Concilie van Trente verduidelijkte de katholieke leer, de pausen schakelden grotendeels over van politieke machtsspelletjes en kunstpatronage naar religieus reveil, er ontstonden nieuwe religieuze ordes – kapucijnen, Ursulinen en Oratorianen, naast de Jezuïeten.

De aanvankelijke groei van de Jezuïeten was traag in Noord-Europa, maar snel in Spanje en het snelst in Portugal en Sicilië, waar de islam de bedreiging vormde, niet Maarten Luther. In 1565 waren er 3.500 Jezuïeten, in 1626 bereikten de Jezuïeten waarschijnlijk het hoogtepunt van hun invloed en telden 15.544 leden. Hun groei was trager gedurende de volgende eeuw, grotendeels omdat het hen aan geld ontbrak om kandidaten op te leiden.

De eerste Jezuïeten deden zich gelden als predikers, kloosterhervormers en missionarissen, maar in 1548 openden de Jezuïeten hun eerste college bestemd voor lekenstudenten te Messina op Sicilië. Het was onmiddellijk een succes en vanuit de meeste steden van katholiek Europa stroomden verzoekschriften naar Rome voor meer Jezuïetencolleges.

Al snel werd onderwijs het belangrijkste Jezuïetenambt. In 1579 beschikten de Jezuïeten over 144 colleges (de meeste lieten studenten tussen twaalf en twintig jaar toe) in Europa, Azië en Latijns-Amerika. In 1749 beschikten de Jezuïeten over 669 colleges en 235 seminaries over de hele wereld. Het onderwijssysteem van de Jezuïeten, dat voortbouwde op het leerplan van de humanisten uit de Renaissance, werd gecodificeerd in de Ratio Studiorum van 1599. Deze benadering beheerste het jezuïetenonderwijs tot het einde van de negentiende eeuw, toen de Amerikaanse jezuïetenuniversiteiten zich begonnen aan te passen aan de omstandigheden in de Verenigde Staten.

Marquette University was een pionier in het opleiden van vrouwen, eerst in verpleegkunde en onderwijs, daarna in andere disciplines.

Met onderwijs ging het schrijven van boeken gepaard – leerboeken, catechismussen, wetenschappelijke werken in theologie en filosofie, antwoorden op protestantse polemieken, bijbelstudies, toneelstukken geschreven voor productie aan Jezuïetencolleges, beschrijvingen van de volkeren en delen van de wereld bezocht door Jezuïetenmissionarissen. De jezuïeten lieten China kennismaken met westerse wetenschap en filosofie.

Missionair werk is altijd een van de meest gewaardeerde jezuïetenmissies geweest, van Franciscus Xaverius tot heden. Tijdens Loyola’s leven werden missies geopend in Afrika, India, Maleisië, Indonesië en Japan. Later werkten er jezuïetenmissionarissen in Noord- en Zuid-Amerika.

Jesuiten moesten vaak ondergronds werken in landen waar de heersers de katholieken vervolgden, en velen leden het martelaarschap – zoals Edmund Campion, Paul Miki en Miguel Pro.

De jezuïeten hebben in hun lange geschiedenis veel vijanden gemaakt om veel verschillende redenen. In het midden van de achttiende eeuw werden zij gehaat door de filosofen, velen van hen deïsten, vanwege hun religieuze geloof. De Jezuïeten werden gewantrouwd door de Verlichte Despoten omdat zij zich verzetten tegen de groeiende staatscontrole op de godsdienst en de paus steunden. De koningen van Portugal, Frankrijk, Spanje en Napels, aangespoord door adviseurs die discipelen van de filosofen waren, verdreven eerst de Jezuïeten uit hun eigen land en dwongen vervolgens de paus om de Orde in 1773 over de hele wereld te onderdrukken. Dankzij een technische fout in de Brief van de Onderdrukking en de welwillendheid van Catharina de Grote, overleefden de Jezuïeten in Rusland.

Omwille van de Onderdrukking speelden de Jezuïeten slechts een kleine rol in de eerste decennia van de Amerikaanse Katholieke Kerk, maar een voormalige Jezuïet, John Carroll, was de eerste Amerikaanse bisschop. Andere voormalige Jezuïeten, met name Pierre de la Clorivière, speelden een cruciale rol bij de oprichting van congregaties van onderwijzende nonnen, die de ruggengraat zouden vormen van het Amerikaanse katholieke onderwijs in de periode 1850-1960.

Na het tijdperk van de Franse Revolutie en Napoleon kwam er een reactie op de ideeën van de Verlichting en een religieuze opleving. Paus Pius VII herstelde de Jezuïeten wereldwijd in 1814. In 1830 waren er 2.137 Jezuïeten, in 1900 waren het er 15.073. Het hoogtepunt kwam in het midden van de jaren 1960 met 36.000 Jezuïeten. De Jezuïeten blijven de grootste mannelijke religieuze orde van de kerk.

De Jezuïeten exploiteren nog steeds een uniek netwerk van scholen over de hele wereld, het meest in het bijzonder in de Verenigde Staten, waar achtentwintig Jezuïetenuniversiteiten zijn, bijna alle in grote steden, en zesenveertig Jezuïeten-hogescholen. Er zijn ook Jezuïetenuniversiteiten in steden als Rome, Madrid, Beiroet, Manilla, Tokio en Seoel.

Jesuitentijdschriften verschijnen in de meeste grote talen van de wereld, en ongeveer 500 Jezuïeten werken in de communicatiemedia, voornamelijk in de Derde Wereld.

Jesuits blijven overal ter wereld werken, van prestigieuze scholen tot vluchtelingenkampen, om hun best te doen “voor de grotere eer en glorie van God” – A.M.D.G.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.