Yhteinen huoltajuus: Mitä se on? Why Have It? (huhtikuu 2000)

Materiaali Etelä-Carolinan asianajajayhdistyksen ”Cool Tips” -luentoa varten, huhtikuu 2000; julkaistu South Carolina Lawyer -lehdessä, heinäkuu 2000

Kauan ennen kuin Etelä-Carolinan lainsäädännössä tunnustettiin ero oikeudellisen huoltajuuden ja fyysisen huoltajuuden välillä, perheoikeuden ammattilaiset tekivät niin. Oikeuskäytännössä mainitaan yhteinen laillinen huoltajuus, mutta ei käsitellä sitä, mitä se tarkoittaa. Ks. esimerkiksi Pitt v. Olds, 333 S.C. 478, 511 S.E.2D 60 (1999); Dodge v. Dodge, 332 S.C. 401, 505 S.E.2D 344 (Ct. App. 1998); Schwartz v. Schwartz, 311 S.C. 303, 428 S.E.2. (1999).d 748 (Ct. App. 1993), cert. rejected, 314 S.C. 335, 444 S.E.2d 498 (1994); Wierszewski v. Tokarick, 308 S.C. 441, 418 S.E.2d 557 (Ct. App. 1992). Yksi perheoikeuden monista mysteereistä on se, miksi ensimmäinen laillisen huoltajuuden määritelmä haudattiin lasten elatusapua koskeviin suuntaviivoihin, mutta siellä se on 27 S.C. Code Ann.Regs. 114-4730 (täydennetty 1999): ”Legal custody refers to decision-making authority in respect to the child(ren).”

Yhteishuoltajuus viittaa siis tilanteisiin, joissa useammalla kuin yhdellä henkilöllä on päätösvalta lapsen suhteen. Usein vaatimukset tästä päätösvallasta voivat olla yhtä kiistanalaisia tai kiistanalaisempia kuin vaatimukset fyysisestä huoltajuudesta. Moni vanhempi, joka voi hyväksyä sen, että hänen lapsensa viettää vähemmän kuin puolet öistä kyseisen vanhemman kotona, ei voi hyväksyä sitä, että hänellä on vain vähän tai ei lainkaan sananvaltaa lapsen koulutukseen tai uskonnolliseen kasvatukseen. Näissä tilanteissa yhteishuoltajuus voi olla tehokas tapa ratkaista tällaiset vaatimukset.

Yhteishuoltajuudella ei ole kiinteää määritelmää, ja määritelmän antaminen on ammatinharjoittajien tehtävä. Näin ollen hyvin laadittu yhteishuoltajuuden määritelmä on elintärkeä, jotta vältetään tulevat riidat siitä, mistä osapuolet ovat sopineet. Olen kehittänyt kaksi erilaista yhteishuoltajuuden määritelmää käytettäväksi hyvin erilaisissa tilanteissa.

Ensimmäistä versiota yhteishuoltajuudesta pidän vahvana yhteishuoltajuutena. Se määritellään seuraavasti:

 • Osapuolten on sovittava kaikista muutoksista koulunkäynnissä, koulun ulkopuolisissa aktiviteeteissa tai uskonnonopetuksessa ja kaikesta muusta kuin kiireellisestä lääketieteellisestä hoidosta;
 • Osapuolten on pidettävä toisensa ajan tasalla lapsen opettajien, päivähoidon tarjoajien, lääkäreiden, mielenterveyslääkäreiden, psykiatrien, psykologien tai mielenterveysneuvojien henkilöllisyydestä;
 • Kummankin vanhemman on ilmoitettava toiselle osapuolelle kaikista lapsen koulu-, kirkko- tai koulun ulkopuolisista aktiviteeteista, joihin vanhemmat on kutsuttu;
 • Kummankin osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle lapsen lääketieteellisiä tapaamisia sopiessaan tapaamisen päivämäärän, kellonajan, paikan ja syyn, ja molemmilla osapuolilla on oikeus osallistua näihin tapaamisiin. Hätätilanteita lukuun ottamatta molempien osapuolten on pyrittävä ajoittamaan nämä tapaamiset molemmille osapuolille sopiviin ajankohtiin;
 • Kumpikaan osapuoli ei saa sallia lapsen lävistämistä tai tatuoimista ilman toisen osapuolen nimenomaista suostumusta;
 • (valinnainen) Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen koulunkäyntiä, koulun ulkopuolisia aktiviteetteja tai uskonnonopetusta tai muuta kuin kiireellistä sairaanhoitoa koskevasta muutoksesta, he sopivat aloittavansa sovittelun . Osapuolet jakavat sovittelijan palkkion seuraavasti:.

Tämä versio yhteishuoltajuudesta sopii parhaiten tilanteisiin, joissa on kaksi aktiivisesti osallistuvaa vanhempaa, jotka ovat edelleen sitoutuneet osallistumaan aktiivisesti lapsen elämään. Koska molemmilla osapuolilla on käytännössä veto-oikeus lapsen elämässä tapahtuviin muutoksiin, tämäntyyppinen yhteishuoltajuus edellyttää, että vanhemmilla on kyky tehdä yhteistyötä toistensa kanssa lasta koskevissa asioissa.

Vaikka vanhempien ei tarvitse pitää toisistaan, jotta tämäntyyppinen yhteishuoltajuus toimisi, heidän on tultava toimeen keskenään lapsen suhteen. Jos lapsen hyvinvoinnista on huomattavia erimielisyyksiä, tällainen yhteishuoltajuus on kestämätön. Tällaisissa tilanteissa asianajaja tekee asiakkaalleen karhunpalveluksen suosittelemalla sitä, vaikka tällainen yhteishuoltajuus olisikin sopimusehdotuksen kannalta ratkaiseva tekijä. Jos kahdelle vanhemmalle, jotka eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen hyvinvoinnista, annetaan veto-oikeus lapsen elämään, se aiheuttaa kurjuutta lapselle ja osapuolille. Viime kädessä osapuolet joutuvat uudelleen oikeuteen hakemaan muutosta yhteishuoltajuusjärjestelyyn, ja he syyttävät ongelmasta aiempaa asianajajaansa.

Jos vanhemmat kuitenkin pystyvät tulemaan toimeen keskenään ja pääsevät huomattavaan yhteisymmärrykseen lapsen hyvinvoinnista, tämäntyyppinen yhteishuoltajuus voi olla erittäin tehokas. Usein vanhemmat, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti lapsensa kasvatukseen, tunnustavat, etteivät he voi omistautua täysipäiväisenä huoltajavanhempana toimimiseen, mutta kokevat, että heidän panoksensa lapsen kasvatukseen on tunnustettava ja heitä on kannustettava. Vahva yhteishuoltajuus mahdollistaa tämän. Vanhemmat, jotka käyttävät näitä oikeuksia, eivät todennäköisesti koskaan koe, että heistä on tullut lapsen elämässä vieraita, mikä huoltajuusasiassa on usein suurin pelko vanhemmalle, joka ei ole ensisijainen huoltaja, mutta joka osallistuu aktiivisesti lapsen elämään.

Vahvaa yhteishuoltajuutta koskevaa sopimusta laadittaessa sovittelua koskevaa määräystä suositellaan erittäin paljon. Tuomioistuimen toimivalta ratkaista lopullisen päätöksen jälkeisiä riitoja, jotka koskevat koulunkäyntiä, uskontoa ja muita huoltajuutta koskevia päätöksiä, on epäselvä. On hyvin mahdollista, että tuomioistuin ei voi ratkaista näitä riitoja, vaan sen on yksinkertaisesti muutettava huoltajuusjärjestelyä siten, että jommallekummalle vanhemmalle annetaan yksinomainen huoltajuus. Näin ollen yhteisen huoltajuusjärjestelyn säilyttämisen kannalta voi olla erittäin hyödyllistä, että käytössä on mekanismi, jolla nämä riidat voidaan ratkaista ilman muutoskannetta. Sopimuksessa sovittelijana voi usein toimia huoltajuusasian sovittelija tai edunvalvoja; on kuitenkin tärkeää, että sovittelija nimetään sopimuksessa tai lopullisessa määräyksessä, jotta osapuolet eivät myöhemmin riitele siitä, kuka sovittelee näitä asioita. Hyvin laaditun sovittelumääräyksen avaintekijä on se, että osapuolille annetaan mielekäs mahdollisuus ratkaista riitansa ilman tarvetta hakea muutosta yhteishuoltajuusjärjestelyyn.

Yhteishuoltajuuden toinen versio on sellainen, jota pidän heikkona yhteishuoltajuutena. Se määritellään seuraavasti:

 • Perushuoltajavanhemman on neuvoteltava toissijaisen huoltajan kanssa kaikista muutoksista koulunkäynnissä, koulun ulkopuolisissa aktiviteeteissa tai uskonnonopetuksessa sekä kaikessa muussa kuin kiireellisessä sairaanhoidossa; jos osapuolet eivät kuitenkaan pääse yhteisymmärrykseen, ensisijaisella huoltajalla on lopullinen päätösvalta;
 • Perushuoltajavanhemman on pidettävä toissijainen huoltaja ajan tasalla lapsen opettajien, päivähoitopalvelujen tarjoajien, lääkäreiden, psykiatrien, psykologien tai mielenterveysneuvojien henkilöllisyydestä, ja toissijaisella huoltajalla on oikeus tutustua kaikkiin asiaan liittyviin asiakirjoihin ilman, että ensisijaisen huoltajan on allekirjoitettava vapautus;
 • Ensisijaisen huoltajan on ilmoitettava toissijaiselle huoltajalle kaikista lapsen koulu-, kirkko- tai koulun ulkopuolisista aktiviteeteista, joihin vanhemmat on kutsuttu, ja ilmoitettava toissijaiselle huoltajalle lapsen lääkärikäynneistä heti, kun ensisijainen huoltaja saa tietää näistä aktiviteeteista. Toisella huoltajalla on oikeus osallistua näihin tilaisuuksiin;
 • Perushuoltajan on toimitettava toiselle huoltajalle jäljennökset lapsen koulutodistuksista, kouluasiakirjoista, uskonnollisista asiakirjoista, lääketieteellisistä tiedoista ja koulun ulkopuolisten aktiviteettien tiedoista heti, kun ensisijainen huoltaja on saanut ne;
 • (valinnainen, mutta toivottavaa tapauksissa, joissa osapuolet asuvat kaukana toisistaan tai joissa toissijainen huoltaja käy paljon tapaamassa lasta) Toissijaisella huoltajalla on oikeus viedä alaikäinen lapsi välttämättömiin, mutta ei-hätätapauksissa tapahtuviin lääkärin vastaanottokäynteihin sellaisina aikoina, jolloin hänellä on tapaamisoikeus, kunhan hän ilmoittaa siitä ensisijaiselle huoltajalle, kun hän varaa ajan.

Tällainen oikeudellinen yhteishuoltajuus on useimmiten tarkoituksenmukaista silloin, kun lapsen ensisijaista huoltajaa pyydetään luopumaan lapsen ensisijaisesta fyysisestä huollosta. Usein tällaiset vanhemmat pelkäävät, että huoltajuudesta luopuminen on merkki siitä, että he ovat huonoja vanhempia; se, että tällaiset vanhemmat voivat vaatia yhteishuoltajuutta, voi vähentää tätä leimaa. Joskus ensisijaisen huoltajan vanhemmat pelkäävät, että huoltajuudesta luopuminen tuhoaa heidän suhteensa lapseensa; tämäntyyppinen yhteishuoltajuus voi vähentää tätä pelkoa.

Kyynikko huomaa, että tämä yhteishuoltajuuden määritelmä ei oikeastaan ole yhteishuoltajuus. Ellei muu kuin huoltajana toimiva vanhempi ole häiritsevä tekijä, näiden määräysten tulisi olla osa mitä tahansa huoltajuutta koskevaa sopimusta – riippumatta siitä, onko kyseessä yhteishuoltajuus vai ei. Vaikka nämä määräykset eivät olisikaan osa tuomioistuimen päätöstä, kannustan edustamiani huoltajavanhempia toimimaan näin, koska se vähentää muun kuin huoltajavanhemman mahdollisuutta vedota vanhempien häirintään tai vieraannuttamiseen.

Kynikko olisi kuitenkin vain puoliksi oikeassa. Suostumalla tähän yhteishuoltajuuden versioon ensisijaisesti huoltajana toimiva vanhempi sitoutuu antamaan toiselle vanhemmalle mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa lapsen elämään. On toivottavaa, että yhteistyöhenki, jota tämä yhteishuoltajuuden määritelmä edellyttää, ulottuu riita-asian käsittelyn jälkeenkin. Usein heikon yhteishuoltajuuden tarjoaminen voi antaa huoltajuuskiistan ”hävinneelle” osapuolelle mahdollisuuden antautua kasvojensa puolesta (toisin kuin taistelu kuolemaan asti eli oikeudenkäynti). Heikot yhteishuoltajuusjärjestelyt vähentävät myös riskiä siitä, että myöhemmin nostetaan muutoskanteita, jotta huoltajuuden ulkopuolelle jäävä vanhempi voi todistaa kuntoutumisensa.

Yhteishuoltajuuteen liittyy yksi varoitus. On epäselvää, miten paljon yhteishuoltajuus yksinhuoltajuuden sijasta voi vaikuttaa myöhempiin muuttoasioihin. Saattaa olla huomionarvoista, että muutoksenhakutuomioistuin ei maininnut olemassa olevaa yhteistä laillista huoltajuutta salliessaan ensisijaisesti huoltajana toimivan vanhemman muuttaa alaikäisen lapsen kanssa tapauksessa Pitt v. Olds, 327 S.C. 512, 489 S.E.2D 666 (Ct. App. 1997), kun taas korkein oikeus teki niin evätessään muuton. Pitt v. Olds, 333 S.C. 478, 511 S.E.2d 60 (1999). Voi olla, että tuomioistuin katsoo yhteisen laillisen huoltajuuden osoittavan sitoutumista yhteishuoltajuuteen ja asettavan siksi suuremman taakan siirtoa hakevalle vanhemmalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.