Vad är en republikansk regering? | Polity

av Rachel Hammersley

Den republikanska regeringens karaktär och förtjänster har länge varit en omstridd fråga. Detta gäller både i länder som styrs som republiker, såsom USA, och i länder som inte är det, däribland Storbritannien. I de förstnämnda länderna tenderar diskussionen att handla om huruvida nuvarande praxis är i linje med de ursprungliga intentionerna eller om nuvarande problem skulle kunna lösas genom att man hänvisar tillbaka till tidigare praxis. I Storbritannien tas förtjänsterna med ett republikanskt styre vanligen upp som svar på skandaler som rör monarkin, och vissa menar att Storbritannien skulle må bättre som republik.

Dessa debatter kompliceras av det faktum att vad som förstås med begreppet ”republik” varierar beroende på sammanhanget. Att förklara sig som ”republikan” i USA eller Irland har till exempel andra konnotationer än att göra det i Frankrike. Ytterligare komplikationer uppstår eftersom det tidigare har funnits minst två, avsevärt olika, definitioner av republikanskt styre, som båda färgar uppfattningarna i dag. Den äldre uppfattningen, som återspeglas i de överlevande fragmenten av Marcus Tullius Ciceros De republica, är att en republikansk regering i huvudsak är en regering som tjänar det allmänna bästa. En republik sägs ”verkligen existera” ”när dess angelägenheter sköts väl och rättvist, antingen av en enda kung, av några få aristokrater eller av hela folket” (Cicero, On the Commonwealth and On the Laws, ed. and trans. James E. G. Zetzel, Cambridge, 1999, s. 59). Till och med Storbritannien skulle kunna framstå som en republik i dessa termer, eftersom politiken alltid presenteras som en politik i allmänhetens intresse; varje försök att öppet främja en politik som tjänar privata intressen, oavsett om det är drottningens eller någon annans, skulle ifrågasättas och avvisas.

Under renässansen började en alternativ förståelse att växa fram, en som ligger närmare den för närvarande förhärskande uppfattningen. Enligt detta synsätt måste ett genuint republikanskt styre grundas på folkets vilja, vilket innebär ett förkastande av alla former av icke-valbar monarki och alla ärftliga politiska privilegier. Detta synsätt togs upp av anhängarna av regimmordet i England, som markerade slutet på Karl I:s regeringstid och början på den engelska republikens period. Både John Milton och Marchamont Nedham hävdade att friheten endast kunde bevaras genom att monarkin förbjöds.

Denna uppfattning ligger till grund för den moderna distinktionen mellan republiker och monarkier, men det är slående hur lång tid det tog innan den blev fast etablerad. Jean-Jacques Rousseau, som skrev mer än ett sekel efter den engelska republikens tillkomst, skrev en definition som låg mer i linje med Ciceros förståelse: Jag ger därför namnet ”republik” till varje stat som styrs av lagar, oavsett vilken förvaltningsform den har, för det är bara i sådana fall som allmänintresset styr. I en fotnot bekräftade han vidare att ”i ett sådant fall är även en monarki en republik” (Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Other Late Political Writings, ed. and trans. Victor Gourevitch, Cambridge, 1997, s. 67). Det var de amerikanska och franska revolutionerna som i stort sett cementerade övergången till den nyare förståelsen av republikanskt styre, men även efter denna tidpunkt kan man skymta spår av den äldre förståelsen. Till exempel fortsatte den brittiska konstitutionen att presenteras som en republik i dessa termer. År 1790 förklarade Charles James Fox att ”vår konstitution var en republik i ordets rätta bemärkelse; det var en monarki grundad på folkets bästa”. Hundra år senare beskrev H. G. Wells det brittiska systemet som en ”kronad republik” (Frank Prochaska, The Republic of Britain, 1760-2000, London, 2000, s. xvi). Dessutom har varken föreställningen om att en republikansk regering bör verka i det allmännas intresse eller påståendet att härskare kan bedömas utifrån om de gör det eller inte försvunnit.

Så, republikanism är ett komplext politiskt begrepp med en lång historia. Ändå är det just dess anpassningsförmåga som har hållit det relevant genom århundradena. I min kommande Polity-bok undersöks begreppets historia i detalj. Att förstå denna historia ger oss inte bara en bättre uppskattning av vår nuvarande politiska situation, utan också en rik reservoar av idéer som skulle kunna tjäna som resurser för att lösa 2000-talets brådskande politiska problem.

Rachel Hammersley är lektor i intellektuell historia vid Newcastle University. Hennes bok, Republicanism, är tillgänglig från och med den 25 september i Europa och den 20 november i Nordamerika.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.